چاتین (زمین‌شناسی)

(تغییرمسیر از چاتین (الیگوسن))
سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال)
نئوژن میوسن آکیتانین → پیش از آن
پالئوژن الیگوسن چاتین ۲۳٫۰۳–۲۸٫۴
روپلین ۲۸٫۴–۳۳٫۹
ائوسن پریابونین ۳۳٫۹–۳۷٫۲
بارتونین ۳۷٫۲–۴۰٫۴
لوتتین ۴۰٫۴–۴۸٫۶
ایپرزین ۴۸٫۶–۵۵٫۸
پالئوسن تانتین ۵۵٫۸–۵۸٫۷
سلاندین ۵۸٫۷–۶۱٫۷
دانین ۶۱٫۷–۶۵٫۵
کرتاسه پسین ماستریختین → پس از آن

چاتین (انگلیسی: Chattian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی جدیدترین عصر از دو عصر دور الیگوسن و از نظر چینه‌شناسی اشکوب بالایی از دو اشکوب ردیف الیگوسن به‌شمار می‌رود. چاتین بازه زمانی از ۲۸٬۱ تا ۲۳٬۰۳ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد و پس از روپلین و پیش از آکوئیتانین (آخرین اشکوب میوسن) قرار دارد.

رویدادهای آتشفشانی ویرایش

در طول عصر چاتین بزرگ‌ترین رویدادهای منفرد فوران آتشفشانی که تاکنون شناخته شده روی دادده است: فوران فیش کنیون با شدت ۹٬۲ که در ۲۷٬۵۱ میلیون سال پیش رخ داده‌است.

منابع ویرایش