باز کردن منو اصلی

بارکننده پیوندی، یک برنامه رایانه‌ای قابل اجرا که قطعات مختلف برنامه را به نحوی به هم متصل می‌کند که بتوان آنها را به عنوان یک برنامهٔ واحد در رایانه اجرا نمود.