بازگرداندن تهماسب دوم به تخت شاهی

بازگرداندن تهماسب دوم به تخت صفوی در اواخر سال ۱۷۲۹ در مجموعه‌ای از نبردها میان نادر، فرمانده کل تهماسب، و اشرف افغان صورت گرفت. گرچه تهماسب اسماً شاه رسمی کشور بود، اقتدار واقعی همچنان برای نادر بود که از زمان جنگش در شمال خراسان توانسته بود حکومت تهماسب را به عنوان دولت دست‌نشانده خود درآورد. در مورد حکومت افغان‌ها، افغان‌های غلزایی به طور دائم از فلات ایران بیرون رانده شدند و سرزمینشان در سال‌های بعد دوباره توسط نادر ضمیمه ایران شد.

بازگرداندن تهماسب دوم به تخت شاهی
بخشی از جنگ‌های نادرشاه
اصفهان to the north side
اصفهان (در اینجا از جهت شمال به جنوب نشان داده شده‌است)، به عنوان پایتخت ایران، هدف نهایی کارزار نادر برای آزادی ایران از حکومت هوتکیان بود.
تاریخاوت ۱۷۲۹ – مارس ۱۷۳۰
موقعیت
ایران
نتایج پیروزی قاطع صفوی
(تهماسب دوم توسط نادر به تخت پادشاهی بازگردانده شد)
طرف‌های درگیر
وفاداران صفوی

هوتکیان
مورد حمایت:

فرماندهان و رهبران
نادر اشرف افغان
قوا
۲۰–۳۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰
تلفات و ضایعات
اندک سنگین

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش