باسیلاسه یا خانوادهٔ باسیل‌ها خانواده‌ای از باکتری‌های گرم مثبت، هتروتروف و میله‌ای‌شکل هستند که ممکن است اندوسپور تولید کنند.[۱] گونه‌های قادر به حرکت این خانواده، دارای تاژک هستند. برخی از باسیلاسه‌ها هوازی هستند، در حالی‌که برخی دیگر بی‌هوازی اختیاری و برخی نیز کاملاً بی‌هوازی هستند. بیشتر آن‌ها بیماری‌زا نیستند، اما گونه‌هایی از سردهٔ باسیلوس به‌عنوان عامل بیماری در انسان شناخته می‌شوند.

باسیلاسه
رنگ‌آمیزی گرم باسیلوس سوبتیلیس
رده‌بندی علمی e
شاخه: فیرمیکوت‌ها
رده: باسیل
راسته: باسیل (راسته)
تیره: Bacillaceae
Garrity et al. 2001

دیوارهٔ سلولی گرم متغیر ویرایش

برخی از باسیلاسه‌ها مانند سرده‌های فیلوباسیلوس، لنتی‌باسیلوس و هالوباسیلوس، گرم منفی یا «گرم متغیر» هستند اما در مجموع، به داشتن دیوارهٔ سلولی از نوع گرم مثبت شناخته شده‌اند.[۲]

نام‌گذاری ویرایش

آرایه‌های این خانوادهٔ زیستی گاهی به‌صورت عامیانه با عنوان باسیل شناخته می‌شوند. اما این اصطلاح، مبهم است زیرا بین ردهٔ باسیل (Bacilli) راستهٔ باسیل (Bacillales)، خانوادهٔ باسیلاسه (Bacillaceae) و سردهٔ باسیلوس (Bacillus) تمایز قائل نمی‌شود.

سرده‌ها ویرایش

باسیلاسه شامل سرده‌های زیر است:

منابع ویرایش

  1. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (2 ed.), Volume 3. 2008. The low G + C Gram-positive Bacteria. Editors: De Vos, P. , Garrity, G. , Jones, D. , Krieg, N.R. , Ludwig, W. , Rainey, F.A. , Schleifer, K. -H. and W.B. Whitman. شابک ‎۰−۳۸۷−۹۵۰۴۱−۹
  2. Lim, J.M. , Jeon, C.O. , Song, S.M. , and C.J. Kim. 2005. Pontibacillus chungwhensis gen. nov., sp. nov., a moderately halophilic Gram-positive bacterium from a solar saltern in Korea. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 55:165-170.