بالامحله چوکام

روستایی در استان گیلان
(تغییرمسیر از بالا محله چوکام)