بریده‌مهرگان

راسته‌ای از چهاراندامان
بریده‌مهرگان
محدودهٔ زمانی: کربونیفر تا کرتاسه
Eryops - National Museum of Natural History - IMG 1974.JPG
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غوک‌ریختان[۱]
زیررده: مازدندانان
راسته: بریده‌مهرگان
زیتل، ۱۸۸۸

بُریده‌مُهرگان (Temnospondyli) راسته‌ای متنوع از چهاراندامان بزرگ‌جثه بودند که در دوره‌های کربونیفر، پرمین، و تریاسه در سراسر جهان زندگی می‌کردند. چند گونه از آن‌ها نیز تا دوره کرتاسه دوام آوردند.

نام‌گذاری آن‌ها به این خاطر است که مهره‌های پشت آن‌ها به تکه‌های مختلف بریده و تقسیم شده‌است.

بیشتر بریده‌مهرگان نیمه‌آبزی بودند و برخی کاملاً ابزی و برخی نیز کاملاً خشکی‌زی بودند و تنها برای زاد و ولد به آب بازمی‌گشتند. این دسته از بریده‌مهرگان جزو نخستین مهره‌دارانی بودند که کاملاً به زندگی در خشکی عادت کردند. با وجود این‌که بریده‌مهرگان در زمره دوزیستان به‌شمار می‌آیند اما بسیاری از آن‌ها دارای فلس، پنجه، و صفحات استخوانی زره‌مانند بودند که آن‌ها را از دوزیستان امروزی مجزا می‌کند.

سنگواره‌های آن‌ها در همه قاره‌ها یافت شده‌است. ظرف حدود ۲۱۰ میلیون سال تاریخ تکاملی، بریده‌مهرگان با طیف گسترده‌ای از زیستگاه‌ها سازگار شدند از جمله آب شیرین، محیط‌های خشک و محیط‌های ساحلی. فسیل‌های مختلفی از مرحله لاروی، دگردیسی و بلوغ آن‌ها کشف شده و بنابراین تاریخ زندگی آن‌ها تا اندازه زیادی روشن شده‌است.

چهاراندامان

آکانتوستگا Acanthostega BW.jpg
ایکتیوستگا Ichthyostega BW.jpg
Tulerpeton Tulerpeton12DB.jpg
Colosteidae Greererpeton BW.jpg
Crassigyrinus Crassigyrinus BW.jpg
Whatcheeriidae Pederpes22small.jpg
Baphetidae


Crown Tetrapoda


Eucritta Eucritta1DB.jpg
Temnospondyli CyclotosaurusDB2 White background.jpgنرم‌دوزیستان Prosalirus BW.jpg


درخورمازه CaerorhahisDBsmall.jpg

EoherpetonEmbolomeri Diplovertebron BW.jpg

Gephyrostegidae Gefyrostegus22DB.jpg
Solenodonsaurus Solenodonsaurus1DB.jpg
Seymouriamorpha Seymouria BW.jpgچهاراندامان


آکانتوستگا Acanthostega BW.jpgایکتیوستگا Ichthyostega BW.jpg

Tulerpeton Tulerpeton12DB.jpg

Crassigyrinus Crassigyrinus BW.jpgBaphetidae

Colosteidae Greererpeton BW.jpg
Temnospondyli CyclotosaurusDB2 White background.jpg

Gephyrostegidae Gefyrostegus22DB.jpgEmbolomeri Diplovertebron BW.jpg

Seymouriamorpha Seymouria BW.jpg
Westlothiana Westlothiana BW.jpg


Crown Tetrapoda
پوک‌مهرگان


ناپیدامهرگانپنهان‌پایان Phlegethontia.jpg

سمندرک‌وشان Diplocaulus BW.jpg
Tuditanomorpha Tuditanus1DB.jpg
Brachystelechidae{{Expansion depth limit exceeded|1=Lysorophidae Lysorophus.jpg

2=نرم‌دوزیستان Prosalirus BW.jpg}}Solenodonsaurus Solenodonsaurus1DB.jpg
سراسرخاینده‌شکلان Diadectes1DB.jpgآب‌پرده‌داران Gracilisuchus BW.jpg

۱
۲

EdopsCochleosauridae

Dendrerpetontidae۳

Trimerorhachis
Neldasaurus
دوینوسور
Eobrachyopidae
BrachyopsTupilakosauridae

Saharastega
Iberospondylus
Palatinerpeton۴
۵

Parioxeidaeکشیده‌سیمایان

Zatracheidae


۶

Trematopidae
Dissorophidae
برابرپایان
Stegops{{Expansion depth limit exceeded|1=Eimerisaurus

2=آب‌شش‌خزندگان}}
۷-۱۴

۷

Lysipterygium۸

کشیده‌سیمایان
Intasuchidae
Melosauridaeپایه‌گذارخزندگان

۹


اریب‌خزندگانسپرغوک

Lapillopsidae
سوسماران راین۱۰

لیدکرینایان
Indobrachyopidae
Rhytidosteidae


۱۱

Brachiopidaeچیگوتیسوریان۱۲

سینه‌دندان‌خزنده‌واران۱۳

سوسمار ژرفا
Thoosuchidae۱۴

Almasauridaeجلوخزندگان
روزنه‌خزندگان
Temnospondyli

Edopoidea


Eutemnospondyli

"Dendrerpetontidae"


Rhachitomi


دویناخزندگان
ZatracheidaeDissorophoidea
Eryopiformes

کشیده‌سیمایان


سفت‌مهره‌ریختان

Sclerocephalus
Glanochthon
آرکیگوسور
جنوب‌خزنده


سفت‌مهرگان

سوسماران راین
لیدکریناCapitosauria

Edingerella
سوسمار ژرفا{{Expansion depth limit exceeded|1=Wetlugasaurus

1=Watsonisuchus 2=سینه‌دندان‌خزنده‌واران}}}}Trematosauria

Brachyopoidea + اریب‌خزندگان


روزنه‌خزنده‌واران

{{Expansion depth limit exceeded|1=Lyrocephaliscus

2=Peltostega}}


منابعویرایش

  • Wikipedia contributors, "Temnospondyli," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 31, 2013).
  1. Batrachomorpha