باز کردن منو اصلی
Tabliczka AH8.svg

بزرگراه ۸ آسیا که به صورت علامت اختصاری AH-8 نشان داده می‌شود، بزرگراهی است به طول ۴۹۰۷ کیلومتر که از تورپینوفکا در روسیه آغاز شده و در بندر امام خمینی ایران پایان می‌یابد. مسیر آن از جاده‌های زیر است:

روسیهویرایش

آذربایجانویرایش

ایرانویرایش

منابعویرایش