تابوی نامگذاری

تابوی نامگذاری تابوی فرهنگی است در برابر گفتن یا نوشتن نام‌های معین اشخاص متعالی، به عنوان مثال در چین و در حوزه فرهنگی شرق آسیا. این قانون توسط چندین قانون در سراسر امپراتوری چین اجرا می‌شده‌است، اما ریشه‌های فرهنگی و احتمالاً مذهبی آن قبل از دودمان چین بوده‌است. رعایت نکردن تابوهای مناسب نامگذاری نشانه کمبود آموزش و احترام قلمداد می‌شد و باعث خجالت فرد بزهکار و شخص آزرده می‌شد.

Naming taboo
Chinese name
نویسه‌های چینی سنتی避諱
نویسه‌های چینی ساده‌شده避讳
الگو:Infobox Chinese/Vietnamese
Korean name
هانگول
피휘
هانجا
避諱
Japanese name
کانجی避諱
هیراگاناひき

جستارهای وابسته

منابع