ترومبوپویتین

پروتئین پستانداران که در گونه هوموساپینس نیز یافت می‌شود

ترومبوپویتین (انگلیسی: Thrombopoietin‎) (THPO) یا عامل رشد و تمایز مگاکاریوسیت (MGDF) یک گلیکوپروتئین است که توسط کبد و کلیه ساخته می‌شود و میزان تولید پلاکت را تنظیم می‌کند. این هورمون بر مگاکاریوسیتها اثر می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

مگاکاریوسیت

منابعویرایش