ترکیب خطی اوربیتال‌های اتمی

ترکیب خطی اوربیتال‌های اتمی (به انگلیسی: linear combination of atomic orbitals: LCAO) روشی برای محاسبه اوربیتال‌های مولوکولی است. در مکانیک کوانتوم، آرایش الکترونی اتم به وسیلهٔ تابع موج شرح داده می‌شود و چنانچه دو یا چند اتم در یک واکنش شیمیایی شرکت و با هم پیوند بدهند، آرایش الکترونی دگرگون می‌شود و الکترون‌های پس از پیوند را باید در اوربیتال‌های مولوکولی بجای اوربیتال‌های اتمی در نظر گرفت.

از آنجاکه اوربیتال‌های مولوکولی، از اوربیتال‌های اتمی ساخته می‌شوند، از دیدگاه ریاضی می‌توان نوشت:

یا

که (فی) اوربیتال مولوکولی، (خی) اوربیتال اتمی و ضریب ثابتی است که نشانگر وزن هر اوربیتال اتمی در اوربیتال مولوکولی است و به وسیلهٔ روش هارتری-فاک قابل محاسبه‌ست (بدین صورت که با در نظر گرفتن کمینه انرژی برای سیستم، مقدار ضریب‌ها مشخص می‌شود)

جستارهای وابسته

روش اوربیتال مولکولی هوکل

روش هوکل گسترش‌یافته

منابع

ویکی‌پدیای انگلیسی