تسائو سونگ یا سائو سونگ با نام محترم جوگائو، پدر سائو سائو و پسرخواندهٔ خواجه اعظم دربار هان، سائو تنگ بود.

تسائو سونگ
曹嵩
افسر ارشد (太尉)
دوره مسئولیت
۱۸۷ (۱۸۷) – ۱۸۸ (۱۸۸)
پادشاهامپراتور لینگ هان
پس ازتسوی لیه
وزیر هرالد (大鴻臚)
دوره مسئولیت
? (?) – ۱۸۷ (۱۸۷)
پادشاهامپراتور لینگ هان
وزیر اقتصاد (大司農)
دوره مسئولیت
? (?) – ? (?)
پادشاهامپراتور لینگ هان
اطلاعات شخصی
زادهنامشخص
بوجوا، آن‌هویی
درگذشته۱۹۳ میلادی
لینیای، شاندونگ
فرزندان
خویشاوندان
پیشهصاحب منصب
نام محترمجوگائو (巨高)
نام پسامرگ
امپراتور تای (太皇帝)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش