تسائو تنگ

(تغییرمسیر از سائو تنگ)

تسائو تنگ (یا سائو تنگ) با نام محترم جیشینگ، یک خواجه طی دوره هان پسین و پدر تسائو سونگ، پدر تسائو تسائو بود.

تسائو تنگ
曹騰
پیشکار امپراتریس (大長秋)
مشغول به کار
ح٫ ۱۴۶ (ح٫ ۱۴۶) – ? (?)
پادشاهامپراتور هوان هان
سرپرست منظم مرکزی (中常侍)
مشغول به کار
۱۲۶ (۱۲۶) – ۱۴۶ (۱۴۶)
پادشاهامپراتور شون هان
اطلاعات شخصی
زادهنامشخص
بوجوا، آن‌هوئی
درگذشتهاواخر دهه ۱۵۰
فرزندان
پیشهخواجه، صاحب منصب
نام محترمجیشینگ (季興)
مقام اشرافیمارکسی روستای فی
(費亭侯)
نام پسامرگ
امپراتور گائو وی (魏高帝)

جستارهای وابسته

منابع