باز کردن منو اصلی

تعدیل دقت یا دی‌اُپی (Dilution of precision, DOP) از مفاهیم مورد کاربرد در سامانه موقعیت‌یاب جهانی (جی‌پی‌اس) و مربوط به خطای ناشی از هندسه ماهواره‌ها می‌باشد.

در کل تعدیل دقت ایده‌آل برابر با یک می‌باشد اما در واقعیت عددی مابین ۲ تا ۱۰ است

عوامل دقت در تعیین موقعیت جی‌پی‌اسویرایش

دقت در موقعیت‌یابی ماهواره‌ای به عوامل متعددی وابسته است ازجمله:

  • وضعیت آب و هوا در زمان دریافت سیگنال
  • نوع گیرنده (تک‌فرکانسه یا چندفرکانسه)
  • روش تعیین موقعیت (استاتیک یا کینماتیک و…)
  • نحوه پردازش‌های بعدی

...

انواع دی‌اُپیویرایش

بررسی هندسه ماهواره‌ها در زمان دریافت سیگنال‌ها توسط گیرنده بر روی عوامل متعددی تأثیرگذار است از جمله: دقت موقعیتی PDOP، دقت ارتفاعی HDOP، دقت زمانی TDOP ,...

نحوه محاسبهویرایش

با فرض چهار اندازه‌گیری توسط چهار ماهواره مجزا در هر لحظه، می‌توان ماتریس زیر را محاسبه نمود:

 

که   بردار مکان هر ماهواره و   بردار مکان دریافت کننده سیگنال است. مقدار   اندازه هر کدام از فواصل می‌باشد. اکنون با تعریف ماتریس   داریم:

 

اکنون ماتریس   به عنوان ماتریس کواریانس عمل کرده و می‌تواند در تعیین مقادیر  ،   و… مورد استفاده باشد. اگر مؤلفه‌های ماتریس   را به صورت زیر ببینیم،

 

می‌توان مقادیر زیر را باتوجه به درایه‌های ماتریس فوق محاسبه کرد: