تمشک ممکن است به یکی از این موارد اشاره داشته باشد: