قبیله ثقیف نام یکی از قبایل عرب ساکن در شهر طائف بوده است که در جریان غزوه حنین در اتحاد با قبیله هوازن با مسلمانان وارد جنگ شد. از جمله افراد مشهور این قبیله میتوان به مختار ثقفی و پدرش ابوعبید بن مسعود ثقفی (اولین سردار سپاه اسلام در نبرد پل با ساسانیان) و عمویش سعید بن مسعود ثقفی (فرماندار مدائن در دوران حسن بن علیحجاج بن یوسف ثقفی (حاکم اموی و سفاک) و مغیره بن شعبه اشاره کرد[۱] این قبیله در تاریخ صدر اسلام نقش به سزایی داشتند و جنگاوران قهاری بودند.

منابع

  1. تاریخ تحلیلی صدر اسلام، محمد نصیری، تدوین نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاهها، انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ چهل و هفتم، ۱۳۸۷، صفحه ۱۲۳ شابک: ۵-۴۸-۸۵۲۳-۹۶۴-۹۷۸