جاده ۸۸ (ایران)

جاده‌ای در ایران

جاده ۸۸، جاده‌ای درون استانی است. این جاده در استان کرمان، شهرهای سیرجان را به بافت و جیرفت پیوند می‌دهد.


جاده ۸۸
اطلاعات مسیر
طول۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازسیرجان, استان کرمان
جاده ۸۶ (ایران)
بهجیرفت, استان کرمان
جاده ۹۱ (ایران)
موقعیت
شهرهای بزرگشهرستان بافت, استان کرمان
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها