جایگزین‌های نسبیت عام

جایگزین‌های نسبیت عام نظریاتی هستند که سعی در توصیف پدیدهٔ گرانش و رقابت با نظریهٔ نسبیت عام انیشتین دارند. به بیان دیگر، منظور از این جایگزین‌ها نظریاتی است که برای توصیف گرانشی رهیافتی غیر از آنچه در نسبیت عام مورد استفاده قرار گرفته را در پیش می‌گیرند. علاوه‌بر این نظریات، تلاش‌های بسیاری نیز برای ایجاد نظریه‌ای کامل‌تر بر پایه نسبیت عام صورت گرفته است. در مجموع همهٔ این نظریات را می‌توان در یکی از چهار دستهٔ زیر جای داد:

منابعویرایش