گرانش کوانتومی حلقه

گرانش کوانتومی حلقه (به انگلیسی: (Loop quantum gravity (LQG) نظریه‌ای است که می کوشد ویژگی‌های کوانتومی گرانش را توصیف نماید. همچنین نظریه‌ای در مورد فضای کوانتومی و زمان کوانتومی است، زیرا همانطور که توسط نسبیت عام کشف شده است، هندسه فضازمان، تجلی گرانش است. گرانش کوانتومی حلقه تلاشی در جهت آمیختن و تطبیق مکانیک کوانتومی استاندارد و نسبیت عام استاندارد می‌باشد. خروجی اصلی این نظریه تصویری فیزیکی از فضاست که در آن فضا دانه دانه‌ای است. دانه‌ای بودن پیامد مستقیم کوانتایی سازی است. این دانه‌ای بودن مشابه دانه‌ای بودن فوتون‌ها در نظریه کوانتومی الکترومغناطیس یا سطوح انرژی دراتم‌ها می‌باشد.

منابع