جبری (وابسته به جبر) می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

جای‌هاویرایش