جذب (به انگلیسی: Sorption) فرایندی شیمیایی و فیزیکی است که در طی آن یک ماده بر دیگری می‌چسبد. گونه‌های ویژه جذب در زیر آمده‌اند:

(a)درجذبش گاز-مایع (b) برجذبش جامد-مایع

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش