جنگ‌های امپراتوری عثمانی

این فهرست شامل جنگ‌هایی است که در تاریخ امپراتوری عثمانی رخ داده است:

دوره برآمدن (1299-1453)ویرایش

دوره رشد (1453-1606)ویرایش

دوره رکود (1606-1699)ویرایش

دوره افول (1699-1792)ویرایش

دوره انحلال (1792-1922)ویرایش

منابعویرایش