جنگ ایران و روم (۴۲۱–۴۲۲)

جنگ ساسانیان و رومی‌ها (۴۲۱–۴۲۲) نام جنگی بین امپراتوری روم شرقی و شاهنشاهی ساسانی بود. علت آن، اعدام چند مسیحی به دستور بهرام پنجم به خاطر حمله به آتشکده‌های زرتشتی بود. امپراتور روم شرقی تئودوسیوس دوم اعلام جنگ کرد و چند پیروزی به دست آورد اما در نهایت هر دو طرف به یک قرارداد صلح و بازگشت به شرایط قبل از جنگ راضی شدند.

جنگ ۴۲۱–۴۲۲ ایران و روم
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
Roman - Sassanid frontier
مرز ایران و روم
تاریخ۴۲۱–۴۲۲
موقعیت
مرز ایران و روم (نور شیراکان، بین‌النهرین)
نتایج پیمان صلح با شرایط مبهم، بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ
طرف‌های درگیر
شاهنشاهی ساسانی امپراتوری روم شرقی
فرماندهان و رهبران
بهرام پنجم
مهرنرسه
Ardaburius
Anatolius

منابعویرایش

کتاب‌شناسیویرایش

  • Stephen Williams, Gerard Friell, The Rome that did not fall: the survival of the East in the fifth century, Routledge, 1999, ISBN 0-415-15403-0, p. 31.
  • Warren T. Treadgold, A history of the Byzantine state and society, Stanford University Press, 1997, ISBN 0-8047-2630-2, p. 90.
  • Michael Gaddis, There is no crime for those who have Christ: religious violence in the Christian Roman empire, University of California Press, 2005, ISBN 0-520-24104-5, pgs. 196-197

The most complete account of the war is preserved in سقراط قسطنطنی، Historia Ecclesiastica VII.18, but some passages are included by تئودورت in his Historia Ecclesiastica. English translations of these sections are present in:

  • Michael H. Dodgeon, Samuel N. C. Lieu, Geoffrey Greatrex, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, Part 2, CRC Press, 2002, ISBN 0-203-99454-X, p. 38-41.