جنگ ایران و روم (۴۲۱–۴۲۲)

جنگ ساسانیان و رومی‌ها (۴۲۱–۴۲۲) نام جنگ بین امپراتوری روم شرقی و ساسانیان بود. علت آن، اعدام چند مسیحی به دستور بهرام گور به خاطر حمله به آتشکده‌های زرتشتی بود. امپراتور روم شرقی تئودوسیوس دوم اعلام جنگ کرد و چند پیروزی به دست آورد اما در نهایت هر دو طرف به یک قرارداد صلح و بازگشت به شرایط قبل از جنگ راضی شدند.

جنگ ۴۲۱–۴۲۲ ایران و روم
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
Roman - Sassanid frontier
جبهه روم و ایران
تاریخ۴۲۱–۴۲۲
مکانمرز ایران و روم (نور شیراکان، Mesopotamia)
نتیجه قرارداد صلح با شرایط مبهم، بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ
طرفین درگیر
امپراتوری روم شرقی ساسانیان
فرماندهان و رهبران
Ardaburius
Anatolius
بهرام گور
مهرنرسه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

کتاب‌شناسیویرایش

  • Stephen Williams, Gerard Friell, The Rome that did not fall: the survival of the East in the fifth century, Routledge, 1999, ISBN 0-415-15403-0, p. 31.
  • Warren T. Treadgold, A history of the Byzantine state and society, Stanford University Press, 1997, ISBN 0-8047-2630-2, p. 90.
  • Michael Gaddis, There is no crime for those who have Christ: religious violence in the Christian Roman empire, University of California Press, 2005, ISBN 0-520-24104-5, pgs. 196-197

The most complete account of the war is preserved in سقراط قسطنطنی، Historia Ecclesiastica VII.18, but some passages are included by تئودورت in his Historia Ecclesiastica. English translations of these sections are present in:

  • Michael H. Dodgeon, Samuel N. C. Lieu, Geoffrey Greatrex, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, Part 2, CRC Press, 2002, ISBN 0-203-99454-X, p. 38-41.