جیر، چرم بسیار نازکی است که از پوست گوسفند و بز و گوزن تولید می‌شود. این چرم در دستهٔ دباغیهای آلدئیدی قرار گرفته و چرم تولیدشده با جذب رطوبت زیاد همراه است. این نوع چرم با استفاده از روغن (بطور سنتی نوعی روغن ماهی) که به آسانی جهت تولید آلدئیدهای مورد مصرف در دباغی اکسید میشود، تولید میشوند.

حوله‌ای از چرم طبیعی جیر، تهیه شده برای استفادهٔ خانگی.

منابعویرایش

  • چرم، باشگاه مهندسان ایران