حزب کمونیست ترکیه/مارکسیست-لنینیست

حزب کمونیست ترکیه/مارکسیست-لنینیست (به ترکی: Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist in Turkish, TKP/ML) یک حزب سیاسی کمونیست مائوئیستی در ترکیه است که بر اساس استراتژی نظامی مائوئیستی جنگ خلق علیه حکومت ترکیه به مبارزهٔ مسلحانه می‌پردازد. حزب کمونیست ترکیه/مارکسیست-لنینیست در سال ۱۹۷۲ توسط گروهی از اعضای سابق حزب انقلابی کارگران و دهقانان ترکیه و ابراهیم کایپاک‌کایا با هدف پیشبرد مبارزهٔ مسلحانه تأسیس شد.

حزب کمونیست ترکیه/مارکسیست-لنینیست

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist
نام (انگلیسی)Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist
دبیرکل
  1. ابراهیم کایپاک‌کایا
  2. سلیمان جهان
  3. کاظم چلیک
  4. محمد دمیرداغ
  5. ناشناخته (اکنون)
بنیان‌گذارابراهیم کایپاک‌کایا
انشعاب ازحزب انقلابی کارگران و دهقانان ترکیه
روزنامهکمونیست
رهایی کارگران و دهقانان
شاخه جواناناتحادیه جوانان مارکسیست-لنینیست ترکیه
شاخه نظامیارتش آزادیبخش کارگران و دهقانان ترکیه
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم–لنینیسم–مائوئیسم
وابستگی ملیجنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها (قبلاً)
وابستگی بین‌المللیکمیته هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی
همایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست-لنینیست (نشریه بین‌الملل) (قبلاً)
جنبش انقلابی انترناسیونالیستی
یگان آزادی بین‌المللی

حزب کمونیست ترکیه/مارکسیست-لنینیست در همایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست-لنینیست (نشریه بین‌الملل) مشارکت دارد. این حزب از طرف دولت ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده‌است.

منابع ویرایش