حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، که پسوند مائویست را بعدها به اسم خود افزوده، حزبی زیرزمینی در افغانستان است. این حزب در حال برپایی جنگ درازمدت خلق (جنگ توده‌ای طولانی) علیه امپریالیسم و ارتجاع داخلی است (در صفحه (۹۵) برنامه حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان در مورد " مقاومت ملی مردمی و انقلابی " به صراحت بیان گردیده است: " مقاومت ملی مردمی و انقلابی باید یک مبارزه همه جانبه و دارای اشکال گوناگون باشد. از آنجائیکه کشور تحت اشغال نیروهای نظامی امپریالیست‌های آمریکائی و متحدین شان قرار دارد، شکل مسلحانه این مقاومت عمده است و سائر اشکال این مبارزه تابع آ ن است. به عبارت دیگر جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی، شکل عمده این مقاومت است و اشکال مبارزاتی غیر جنگی، علی‌رغم اینکه غیر قابل انصراف اند، نقش تابع فرعی دارند. "). این حزب علاوه بر افغانستان در تاجیکستان نیز طرفداران قابل توجهی دارد.

Communist (Maoist) Party of Afghanistan

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
بنیان‌گذاری۲۰۰۴
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم
مائوئیسم
وابستگی بین‌المللیجنبش انقلابی انترناسیونالیستی
Flag of the Communist (Maoist) Party of Afghanistan.svg
وبگاه

این حزب یکی از چندین تشکلی است که از جنبش شعلهٔ جاوید، منشعب شده‌اند. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، عضو سازمان «جنبش انقلابی انترناسیونالیستی» است. ارگان مرکزی این حزب نشریه شعله جاوید است. دولت فعلی افغانستان این حزب را به رسمیت نمی‌شناسد.

منابع

پیوند به بیرون

سایت رسمی