حزب کمونیست (مارکسیست–لنینیست) پاناما

حزب کمونیست (مارکسیست-لنینیست) پاناما حزبی مائوئیست در پاناما است. این حزب در ۹ ژانویه ۱۹۸۰ و به عنوان انشعابی از جبههٔ کارگران سوسیالیست (مارکسیست-لنینیست) تشکیل شد.

حزب کمونیست (مارکسیست لنینیست) پاناما
بنیان‌گذاری1980
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم
مائوئیسم

این حزب از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ نشریهٔ «دموکراسی نوین» را منتشر می‌کرد.

این حزب در کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (نشریه بین‌الملل) شرکت می‌کند.