خاندان شهریار (به مازندرانی:شیارِ) به اسپهبد شهریار باوند تبار میرسانند. منسوبان این خاندان امروزه در استان مازندران نشیمن دارند.

شهریارها در اصل بازماندهٔ بیستمین پادشاه ساسانی قباد پسر پیروز هستند. قباد پسر پیروز نخستین فرزند خود کاووس را به فرمانروایی تبرستان گماشت ولی با مرگ قباد و آغاز شاهی انوشیروان ، کاووس فرمانروایی تبرستان را از کف داد و قارن جانشینش شد. فرزند کاووس یعنی شاپور هم از فرمانروایی دور ماند ولی نوهٔ او باو در زمان شاهی خسرو پرویز حاکم تبرستان شد. فرزندان باو در تبرستان قدرت را بدست گرفتند و قرنها نسل به نسل حاکم این ولایت بودند تا اینکه نوبت به حکومت شهریار یکم سرزنجیرهٔ خاندان شهریار رسید.

خاندان شهریار که تا ۸۰۰ سال پس از ظهور اسلام همچنان بر دین نیاکان خود بودند سرانجام به دست سادات عمادی در سدهٔ ۸ قمری به اسلام گرویدند. با قدرت یابی سادات در این قرن کم کم از نفوذ خاندان شهریاری تا مدتی کم شد ولی در دوره های بعد مثلا در زمان قاجاریان همچنان شاهد قدرت این خاندان در جای جای مازندران هستیم. در دوره پهلوی نیز افرادی از این خاندان مانند علی قلی مسعودالملک به نمایندگی مجلس شورای ملی رسیدند.

بن مایه ویرایش

  • تاریخ تبرستان - اردشیر برزگر