خلیل‌خان افشار

خلیل‌خان افشار یا میرزا خلیل‌خان افشار از امرای قزلباش طایفه افشار بود. وی لله پریخان خانم سیاستمدار دوره صفوی (دختر شاه طهماسب یکم) بود. خلیل‌خان افشار به دستور شاه محمد خدابنده پریخان خانم را خفه کرد و شاه نیز به خاطر این خدمت، تمام دارایی خواهر خود را به عنوان پاداش به خلیل‌خان افشار بخشید. خلیل‌خان افشار در توطئه قتل شاه اسماعیل دوم با همیاری پریخان خانم، مسیب‌خان مسیب تکلو، محمدخان تخماق استاجلو و پیره محمدخان استاجلو شرکت داشت.

منابعویرایش

  • ... شاه، به خلیل خان افشار دستور قتل او را داد و به این ترتیب پریخان خانم ... مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • ... به قتل رسیدن پریخان خانم از سوی خلیل خان افشار ... دانشنامه رشد
  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۵۶ و ۶۲، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷