باز کردن منو اصلی

فهرست عوامل شیمی درمانیویرایش

عوامل الکیله کنندهویرایش

دو کارکردی:

تک کارکردی:

انتراسیکلین‌هاویرایش

تاکسان هاویرایش

اپوتیلون‌هاویرایش

بازدارنده‌های هیستون دی استیلازویرایش

بازدارنده‌های توپویزومراز نوع اولویرایش

بازدارنده‌های توپویزومراز نوع دومویرایش

بازدارنده‌های کینازویرایش

شبه نوکلئوتیدهاویرایش

انتی بیوتیکهای پپتیدیویرایش

ترکیبات پلاتینویرایش

رتینوئیدهاویرایش

مشتقات وینکاویرایش

همگی در یک فهرستویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش