فهرست داروهای شیمی‌درمانی

(تغییرمسیر از داروهای شیمی‌درمانی)

منظور ترکیبات شیمیایی صناعی یا طبیعی هستند که در درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به روند درمانی با کمک این داروها شیمی درمانی می‌گویند.

فرمول ساختاری مواد موجود در سیلیمارین

فهرست عوامل شیمی درمانی

ویرایش

عوامل الکیله کننده

ویرایش

دو کارکردی:

تک کارکردی:

انتراسیکلین‌ها

ویرایش

تاکسان ها

ویرایش

اپوتیلون‌ها

ویرایش

بازدارنده‌های هیستون دی استیلاز

ویرایش

بازدارنده‌های توپویزومراز نوع اول

ویرایش

بازدارنده‌های توپویزومراز نوع دوم

ویرایش

بازدارنده‌های کیناز

ویرایش

شبه نوکلئوتیدها

ویرایش

انتی بیوتیکهای پپتیدی

ویرایش

ترکیبات پلاتین

ویرایش

رتینوئیدها

ویرایش

مشتقات وینکا

ویرایش

همگی در یک فهرست

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

شیمی‌درمانی

منابع

ویرایش