داس و چکش

یکی از نماد های کمونیستی

داس و چکش (☭) یکی از نمادهای کمونیستی است و کاربرد آن از سوی فرد یا یک گروه نشانگر گرایش آن فرد یا گروه به مرام کمونیسم است.

سبک سنتی نمایش نماد داس و چکش.

این نماد داسی را نشان می‌دهد که بر روی یک چکش قرار گرفته‌است. در این نماد، داس نشانه کشاورزان و چکش نشانه طبقه کارگران صنعتی است و کنار هم نهادن این دو ابزار نشانه‌ای از یکپارچگی کارگران صنایع و کشاورزان است. این نماد در زمان انقلاب بلشویک ابداع شد و استفاده از آن در پرچم اتحاد جماهیر شوروی به آشنایی جهانیان با آن انجامید. دیگر پرچم‌ها و نشان‌ها نیز از نماد داس و چکش استفاده کرده‌اند.

از لحاظ جنسیتی، داس نماد زنان بود و چکش نماد مردان.[۱]

نماد داس و چکش در آغاز به شکل خیش و چکش بود اما بعداً از سال ۱۹۱۷-۱۹۱۸ صورت داس و چکش به خود گرفت و از سال ۱۹۲۲ رسمیت یافت. پیش از ۱۹۲۲ ارتش سرخ و گارد سرخ بر روی نشان‌ها و کلاه و اونیفورم‌های خود از نماد خیش و چکش استفاده می‌کردند.

نماد داس و چکش در یونیکد U+۲۶۲D به شکل (☭) است.

نگارخانه ویرایش

نمونه کاربردهای نماد داس و چکش:

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Hammer and sickle," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed April 14, 2012).