باز کردن منو اصلی

گفتاورد ۱

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۱

خداوند اعداد طبیعی را خلق کرد، همه چیزهای دیگر کار انسان است.

لئوپولد کرونیکر

گفتاورد ۲

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۲

«تا وقتی که در فیزیک اثبات‌های ریاضی وجود دارد نیازی به آزمایش نداریم.»

آلبرت اینشتین

گفتاورد ۳

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۳

« ریاضی ملکه علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضی.»

کارل فریدریش گاوس

گفتاورد ۴

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۴

« خداوند دائم به کار هندسه مشغول است.»

افلاطون

گفتاورد ۵

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۵

«ریاضیات، زبان طبیعت است و برای شناخت طبیعت و آشنایی با قانون‌های حاکم بر آن، باید این زبان، یعنی ریاضیات را فرا گرفت.»

گالیله

گفتاورد ۶

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۶

«هیچکس را یارای آن نیست که ما را از بهشتی که کانتور برای ما آفریده است بیرون راند.»

داوید هیلبرت

گفتاورد ۷

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۷

«خداوند همه چیز را بوسیله عدد، وزن و اندازه آفرید.»

ایزاک نیوتن

گفتاورد ۸

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۸

«هر نوع علمی، اگر به درجه ای از بلوغ برسد، به صورت خودکار قسمتی از ریاضیات می گردد.»

داوید هیلبرت

گفتاورد ۹

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۹

«اگر از یک خواب هزاران ساله بیدار شوم اولین سؤالم این خواهد بود که آیا حدس ریمان اثبات شده است؟.»

داوید هیلبرت

گفتاورد ۱۰

درگاه:ریاضیات/گفتاورد/۱۰

«مطالعه ریاضی برایم دو مرحله دارد. مرحلۀ اول مطالعۀ پژوهش‌های قبلی است. خواندن ریاضیات زیبا، مثل قدم زدن در یک شهر تاریخی زیبا است، که طی آن شما بناهای زیبایی می‌بینید. مرحله دوم مثل این است که ناگهان بال درآوردم و می‌توانم بر فراز شهر پرواز کنم و چیزهایی را ببینم که از روی زمین معلوم نبود»..

کوچر بیرکار

گفتاورد ۱۱

گفتاورد ۱۲

گفتاورد ۱۳

گفتاورد ۱۴

گفتاورد ۱۵

گفتاورد ۱۶

گفتاورد ۱۷

گفتاورد ۱۸

گفتاورد ۱۹

گفتاورد ۲۰

گفتاورد ۲۱

گفتاورد ۲۲

گفتاورد ۲۳

گفتاورد ۲۴

گفتاورد ۲۵

گفتاورد ۲۶

گفتاورد ۲۷

گفتاورد ۲۸

گفتاورد ۲۹

گفتاورد ۳۰

گفتاورد ۳۱

گفتاورد ۳۲

گفتاورد ۳۳

گفتاورد ۳۴

گفتاورد ۳۵

گفتاورد ۳۶

گفتاورد ۳۷

گفتاورد ۳۸

گفتاورد ۳۹

گفتاورد ۴۰

گفتاورد ۴۱

گفتاورد ۴۲

گفتاورد ۴۳

گفتاورد ۴۴

گفتاورد ۴۵

گفتاورد ۴۶

گفتاورد ۴۷

گفتاورد ۴۸

گفتاورد ۴۹

گفتاورد ۵۰

گفتاورد ۵۱

گفتاورد ۵۲

گفتاورد ۵۳

گفتاورد ۵۴

گفتاورد ۵۵

گفتاورد ۵۶

گفتاورد ۵۷

گفتاورد ۵۸

گفتاورد ۵۹

گفتاورد ۶۰

گفتاورد ۶۱

گفتاورد ۶۲

گفتاورد ۶۳

گفتاورد ۶۴

گفتاورد ۶۵

گفتاورد ۶۶

گفتاورد ۶۷

گفتاورد ۶۸

گفتاورد ۶۹

گفتاورد ۷۰

گفتاورد ۷۱

گفتاورد ۷۲

گفتاورد ۷۳

گفتاورد ۷۴

گفتاورد ۷۵

گفتاورد ۷۶

گفتاورد ۷۷

گفتاورد ۷۸

گفتاورد ۷۹

گفتاورد ۸۰

گفتاورد ۸۱

گفتاورد ۸۲

گفتاورد ۸۳

گفتاورد ۸۴

گفتاورد ۸۵

گفتاورد ۸۶

گفتاورد ۸۷

گفتاورد ۸۸

گفتاورد ۸۹

گفتاورد ۹۰

گفتاورد ۹۱

گفتاورد ۹۲

گفتاورد ۹۳

گفتاورد ۹۴

گفتاورد ۹۵

گفتاورد ۹۶

گفتاورد ۹۷

گفتاورد ۹۸

گفتاورد ۹۹