دهه ۱۴۳۰ (پیش از میلاد)

دهه ۱۴۳۰ (پیش از میلاد) صد و چهل و سومین دهه قبل از مبدأ شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰ 
سال: ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ - ۱۴۳۰ - ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش