دهه ۲۵۰ (پیش از میلاد)

دهه ۲۵۰ (پیش از میلاد) ۲۵مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان