دودمان بیست و هفتم مصر

دودمان بیست و هفتم مصر (به پارسی باستان :𐎸𐎭𐎼𐎠𐎹، مودرایَه، نویسه‌گردانی لاتین: Mudrāya) دوره‌ای از تاریخ مصر باستان میان ۵۲۵ تا ۴۰۲ پ. م است که در آن این کشور زیر سلطه شاهنشاهی هخامنشی در می‌آید و یکی از ساتراپی‌های ایران می‌شود. واپسین فرعون دودمان بیست و ششم مصر، پسامتیک سوم، در سال ۵۲۵ پ. م در جریان نبرد پلوزیوم در شرق نیل از کمبوجیه دوم شکست خورد. مصر از آن پس به همراه قبرس و فینیقیه جزو ساتراپی ششم ایران شدند. این هنگام را آغاز دوره نخست فرمانروایی ایرانیان بر مصر می‌خوانند.

دودمان بیست و هفتم مصر
𐎸𐎭𐎼𐎠𐎹
مودرایَه  (پارسی باستان)
ساتراپی شاهنشاهی هخامنشی
۵۲۵ پ. م–۴۰۴ پ. م
Flag of Twenty-seventh Dynasty of Egypt

مصر در شاهنشاهی هخامنشی
مرکزممفیس
تاریخچه
دولت
فرعون 
• ۵۲۵–۵۲۲ پ. م
کمبوجیه دوم (نخستین)
• ۴۲۳–۴۰۴ پ. م
داریوش دوم (واپسین)
دوران تاریخیشاهنشاهی هخامنشی
۵۲۵ پ. م
• شورش آمیرتئوس
۴۰۴ پ. م
پیشین
پسین
دودمان بیست و ششم مصر
دودمان بیست و هشتم مصر

پس از دوره‌ای از استقلال که در آن سه دودمان محلی مصر فرمانروایی کردند (دودمان‌های ۲۸، ۲۹، و ۳۰اردشیر سوم دره نیل را دوباره گشود و برای دوره کوتاهی دودمان سی و یکم مصر را پایه‌گذاری کرد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش