راه سوم

(تغییرمسیر از راه سوم (سیاست))

در سیاست راه سوم موضعی شبیه به میانه گرایی است که با دفاع از ترکیب متغیری از خط مشی‌های سیاسی دست راستی و اجتماعی دست چپی برای آشتی دادن سیاست‌های راست و چپ تلاش می‌کند. راه سوم به عنوان یک بازاریابی جدی سیاست‌های مختلف جنبش‌های چپ میانه ترقی خواه در پاسخ به شک و تردید بین‌المللی در مورد کارامدی مداخله اقتصادی ایجاد شد که پیشتر از سوی اقتصاد کینزی ترویج می‌شد و در تقابل با محبوبیت فزاینده لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم اجتماعی قرار داشت.

بیل کلینتون و تونی بلر، از پیروان اولیهٔ «راه سوم» هستند

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش