رده:امپراتوری استعماری فرانسه در دهه ۱۷۳۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۷۳۰ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه هستند.