رده:مهاجرین

مهاجرین دسته ای از صحابه و یاران محمّد پیغمبر اسلام هستند که به مدینه هجرت کردند. این دسته از یاران محمّد در این رده معرّفی خواهند شد.