روحانی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

روحانی انسانی است که بر دستورها و آموزه‌های ادیان آگاهی داشته و آن‌ها را بکار ببندد.

روحانی همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: