ریشه تابع

در ریاضیات، ریشه یا صفر تابع f (f می‌تواند تابع حقیقی مختلط یا تابع برداری باشد) عددی است مانند x از دامنه تابع بطوری که مقدار تابع به ازای x صفر شود یا به عبارت دیگر داشته باشیم:

A graph of the function for in , with zeros at , and marked in red.

منابعویرایش

  • تابع (از سری کتاب‌های کوچک ریاضی)، انتشارات مدرسه