در ریاضیات، ریشه یا صفر یک تابع مختلط f عددی است مانند x از دامنه تابع بطوری که داشته باشیم:

منبعویرایش

  • تابع (از سری کتاب‌های کوچک ریاضی)، انتشارات مدرسه