زبان بلاروسی

زبانی در بلاروس

زبان بلاروسی (беларуская мова) یکی از دو زبان رسمی کشور بلاروس (به همراه روسی) است. زبان بلاروسی هم مانند زبان روسی با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود. بلاروسی به همراه زبان‌های روسی و اوکراینی به گروه زبان‌های اسلاوی شرقی تعلق دارد. استرس در کلمات همانند روسی متحرک است.

حرف‌هاویرایش

الفبای بلاروسی
حروف بزرگ نام IPA یونی‌کد
А   а а /a/ /a/ U+0410 / U+0430
Б   б бэ /bɛ/ /b/ U+0411 / U+0431
В   в вэ /vɛ/ /v/ U+0412 / U+0432
Г   г гэ /ɣɛ/ /ɣ/ U+0413 / U+0433
Д   д дэ /dɛ/ /d/ U+0414 / U+0434
Е   е е /je/ /je, /ʲe/ U+0415 / U+0435
Ё   ё ё /jo/ /jo/, /ʲo/ U+0401 / U+0451
Ж   ж жэ /ʐɛ/ /ʐ/ U+0416 / U+0436
З   з зэ /zɛ/ /z/ U+0417 / U+0437
І   і і /i/ /i/, /ʲi/, /ji/ U+0406 / U+0456
Й   й і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/ /j/ U+0419 / U+0439
К   к ка /ka/ /k/ U+041A / U+043A
Л   л эл /ɛl/ /l/ U+041B / U+043B
М   м эм /ɛm/ /m/ U+041C / U+043C
Н   н эн /ɛn/ /n/ U+041D / U+043D
О   о о /o/ /o/ U+041E / U+043E
П   п пэ /pɛ/ /p/ U+041F / U+043F
Р   р эр /ɛr/ /r/ U+0420 / U+0440
С   с эс /ɛs/ /s/ U+0421 / U+0441
Т   т тэ /tɛ/ /t/ U+0422 / U+0442
У   у у /u/ /u/ U+0423 / U+0443
Ў   ў у нескладовае /
у кароткае
/u nʲesklaˈdovaje/
/u kaˈrotkaje/
/w/ U+040E / U+045E
Ф   ф эф /ɛf/ /f/ U+0424 / U+0444
Х   х ха /xa/ /x/ U+0425 / U+0445
Ц   ц цэ /tsɛ/ /ts/ U+0426 / U+0446
Ч   ч чэ /tʂɛ/ /tʂ/ U+0427 / U+0447
Ш   ш ша /ʂa/ /ʂ/ U+0428 / U+0448
Ы   ы ы /ɨ/ /ɨ/ U+042B / U+044B
Ь   ь мяккі знак
/ˈmʲakkʲi znak/
/ʲ/ U+042C / U+044C
Э   э э /ɛ/ /ɛ/ U+042D / U+044D
Ю   ю ю /ju/ /ju/, /ʲu/ U+042E / U+044E
Я   я я /ja/ /ja/, /ʲa/ U+042F / U+044F
апостраф
/aˈpostraf/
 – U+2019

منابعویرایش