باز کردن منو اصلی

زبان وپس زبانی از شاخه زبان‌های فنلاندی است که در کشور روسیه نزدیک به هفت هزارتن گویشور دارد. این زبان گویش‌های متعددی را دربر می‌گیرد و در گویش شمالی این زبان متکلمین خود را لودی می‌نامند.

نمونه زبانیویرایش

  • ضمایر:
Veps فارسی
minä من
sinä تو
hän او
ما
شما
ایشان

اعدادویرایش

Number Veps
۱ üks'
۲ kaks'
۳ koume
۴ nell'
۵ viž
۶ kuz'
۷ seičeme
۸ kahesa
۹ ühesa
۱۰ kümne
۱۱ üks'toštkümne
۱۲ kaks'toštkümne
۲۰ kaks'kümne
۳۴ koumekümne nell'
۱۰۰ sada
۱۰۰۰ tuha

منابعویرایش