مراحل زمانی هولوسن
ردیف مراحل اقلیمی طبقه‌بندی گَرده‌ای بازه زمانی
هولوسن زیراطلسی
Subatlantic
X ده ۴۵۰ پیش از میلاد تاکنون
IX نه
زیرشمالگون Subboreal VIII هشت ۳٫۷۱۰–۴۵۰ پ.م.
اطلسی
Atlantic
VII هفت ۷٫۲۷۰–۳٫۷۱۰ پ.م.
VI شش
شمالگون
Boreal
V پنج ۸٫۶۹۰–۷٫۲۷۰ پ.م.
پیشاشمالگون
Preboreal
IV چهار ۹٫۶۱۰–۸٫۶۹۰ پ.م.
پلیستوسن
داغ‌گلی نورس
Younger Dryas
III سه ۱۰٫۷۳۰–۹٫۷۰۰ پ.م.

زیراطلسی (انگلیسی: Subatlantic) فاز اقلیمی کنونی دور هولوسن است که از حدود ۲۵۰۰ سال پیش آغاز شده و تا زمان کنونی ادامه دارد. میانگین دما در این گاه‌بازه اندکی پایین‌تر از میانگین دما در زیرشمالگون و اطلسی بوده‌است. طی این دوره زمانی چندین نوسان اقلیمی و دمایی روی داد که تأثیر زیادی بر روی پوشش گیاهی و زندگی جانوری داشته و در نتیجه به‌طور غیرمستقیم تمدن انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. با آغاز صنعتی‌سازی جوامع انسانی شروع با انتشار گازهای گلخانه‌ای به تأثیرگذاری بر روی چرخه‌های طبیعی اقلیمی نمودند.

منابع

ویرایش
دوره کواترنری
دور پلیستوسن دور هولوسن
گلاسین | کالابرین | چیبانین | تارانشین گرینلندین | نورث‌گریپین | مگالاین
پیشاشمالگون | شمالگون | اطلسی | زیرشمالگون | زیراطلسی