کواترنری
سامانه/دوره ردیف/دور اشکوب/عصر سن
(میلیون سال)
کواترنری هولوسن مگالاین ۰ ۰/۰۰۴۲
نورث‌گریپین ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۸۲
گرینلندین ۰/۰۰۸۲ ۰/۰۱۱۷
پلیستوسن تارانشین ۰/۰۱۱۷ ۰/۱۲۶
چیبانین ۰/۱۲۶ ۰/۷۸۱
کالابرین ۰/۷۸۱ ۱/۸۰
گلاسین ۱/۸۰ ۲/۵۸
نئوژن پلیوسن پیاسنزین پیش از آن

نورث‌گریپین (انگلیسی: Northgrippian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، عصر یا اشکوب میانی از دور یا ردیف هولوسن است که بخشی از دوره کواترنری و یکی از سه زیربخش هولوسن به‌شمار می‌رود. کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی در ژوئیه ۲۰۱۸ این عصر را به همراه گرینلندین و مگالاین به صورت رسمی به تصویب رساند.

عصر نورث‌گریپین از سال ۶۲۳۶ پیش از میلاد یا سال ۳۷۶۴ گاه‌شماری هولوسن و نزدیک به رویداد ۸۲۰۰ ساله آغاز شد و تا شروع عصر مگالاین در سال ۲۲۵۰ پیش از میلاد یا ۷۷۵۰ هولوسن و نزدیک به رویداد ۴۲۰۰ ساله ادامه یافت.

نام این عصر از پروژه هسته یخی گرینلند شمالی (NorthGRIP) گرفته شده‌است.

منابع ویرایش