ساختار اسپینل

ساختار اسپینل یکی از ساختارهای سه‌تایی مواد با فرمول عمومی AB2O4 است که در آن A و B کاتیون‌های فلزی مختلف هستند. این ساختار را می‌توان ترکیبی از ساختارهای نمک طعام و بلند روی در نظر گرفت. در ساختار اسپینل یون‌های دو ظرفیتی A در حفره‌های چهاروجهی و یون‌های سه ظرفیتی B در حفره‌های هشت‌وجهی قرار دارند.

Spinel structure.png

منابعویرایش

  • Brian S. Mitchell, AN INTRODUCTION TO MATERIALS ENGINEERING AND SCIENCE, John Wiley & Sons, Inc. , New Jersey, 2004.

جستارهای وابستهویرایش