کاتیون (به انگلیسی: Cation):در ترکیب یونی بعضی از فلزات با از دست دادن یک یا چند الکترون به یون مثبت کاتیون تبدیل می‌شوند.و باعث چند الکترون بار منفی میشود

عناصر کاتیون‌سازویرایش

پاره‌ای از عناصر نظیر بیشتر فلزات، تنها قادر به یون مثبت (کاتیون) هستند و یون منفی آن‌ها وجود ندارد.

کاتیون‌های معمولویرایش

کاتیون‌های پرکاربرد
نام معمول فرمول نام قدیمی
کاتیون‌های ساده
آلومینیوم Al3+
باریم Ba2+
برلیم Be2+
سزیم Cs+
کلسیم Ca2+
کروم(II) Cr2+ کرومو
کروم(III) Cr3+ کرومیک
کروم(VI) Cr6+ Chromyl
کبالت(II) Co2+ Cobaltous
کبالت(III) Co3+ Cobaltic
مس(I) Cu+ کوپرو
مس(II) Cu2+ کوپریک
مس(III) Cu3+
گالیم Ga3+
هلیم He2+ (ذره آلفا)
هیدروژن H+ (پروتون)
آهن(II) Fe2+ فرو
آهن(III) Fe3+ فریک
سرب(II) Pb2+ Plumbous
سرب(IV) Pb4+ Plumbic
لیتیم Li+
منیزیم Mg2+
منگنز(II) Mn2+ Manganous
منگنز(III) Mn3+ Manganic
منگنز(IV) Mn4+ Manganyl
منگنز(VII) Mn7+
جیوه(II) Hg2+ Mercuric
نیکل(II) Ni2+ Nickelous
نیکل(III) Ni3+ Nickelic
پتاسیم K+
نقره Ag+
سدیم Na+
استرانسیم Sr2+
قلع(II) Sn2+ استانو
قلع(IV) Sn4+ استانیک
روی Zn2+
کاتیون‌های چنداتمی
آمونیوم NH4+
هیدرونیم H3O+
نیترونیم NO2+
جیوه(I) Hg22+ Mercurous

آنیون‌ها و کاتیون‌های تک و چند ظرفیتی متفرقه: کاتیون‌های تک ظرفیتی:گروه سه و سیزده جدول تناوبی به جز تناوب آخر بار ۳+ دارند. (البته گروه ۱۳ علاوه بر تناوب آخر، تناوب یکی مانده به آخر نیز چند ظرفیتی است) znوCD و طبق بعضی نظرات (Ni)با بار۲+ (به ترتیب روی، کادمیم و نیکل) و گروه دوم جدول نیز باری مشابه کادمیم و روی دارند. گروه اول جدول تناوبی بار +۱ دارند البته به جز هیدروژن که خانواده‌ای تک عضوی است و خواصش متفاوت است. (و برای آن بار ۱+ و -۱ دیده شده) لازم است ذکر شود برای برلیم (Be) از گروه دو کمتر ترکیبات یونی دیده شده؛ و بیشتر ترکیباتش کووالانسی است. از این رو یک استثنا محسوب می‌شود. @ کاتیون‌های چندظرفیتی: 1. Vo با بار +۲(وانادیل)2. No با بار+۱(نیتروزیل) و آنیون‌های چندظرفیتی متفرقه: ¥1.sio3 با بار-۲(سیلیکات) ۲¥.sio4 با بار -۴ (ارتوسیلیکات) ¥3.si2o7 بابار -۶(پیرو سیلیکات) ¥4. -hcoo با بار ۱- (فرمات) ¥5. -ch3coo (استات) ¥6. -c6h5coo (بنزوآت) ۷¥. -ch3o (متوکسی) ¥8. -c2h5o(اتوکسی) ¥9.s2o3 با بار -۲ (تیوسولفات) ۱۰¥.Bo3 با بار -۳ (برات) بعضی از ترکیبات با هیچ قاعدهای نام آنها مشخص نیست بنابرین باید حفظ شوند مانند:1.h2o (آب) 2.nh3(آمونیاک)

 3.ph3(فسفین) 4.sih4(سیلان) 5.N2h4(هیدرازین) 6.Bh3(بوران) 7.B2h6(دی بوران)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Peter Atkins and Julio de Paula, Physical chemistry, W. H. Freeman; 8th edition, U.S.A, 2006
  • Chemistry: Concepts and Problems by: Clifford C. Houk and Richard Post- John Wiley and sons Inc. - U.S.A. - 1977
کتاب علوم تجربی نهم، فصل۲(رفتار اتم‌ها با یکدیگر) صفحه۱۸