ساختار کلرید سزیم

ساختار بلوری کلرید سزیم

ساختار کلرید سزیم یکی از ساختارهای دوتایی مواد است که در آنها کاتیون‌ها در مرکز مکعب ساده و آنیون‌ها در رئوس قرار می‌گیرند؛ که مشابه شبکه مکعبی مرکز پر در فلزات است.

عدد کئوردیناسیون کاتیون در آن برابر 8 است و هر سلول واحد آن یک مولکول گرم می باشد

برخی از ترکیبات دارای این ساختارویرایش

  • CsCl
  • CsBr
  • CsI

منابعویرایش

  • David W. Richerson, Modern Ceramics Engineering: Properties, Processing and use in design, CRC Publishing, 2nd ed. , 1992.