سده ۱۱ (خورشیدی)

سده

سده یازدهم (۱۱) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین سال ۱۰۰۱ هجری خورشیدی آغاز گشت و در پایان ۲۹ اسفند سال ۱۱۰۰ هجری خورشیدی پایان یافت.

سده‌ها: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه‌ها: ۱۰۰۰ ۱۰۱۰ ۱۰۲۰ ۱۰۳۰ ۱۰۴۰ ۱۰۵۰ ۱۰۶۰ ۱۰۶۰ ۱۰۷۰ ۱۰۸۰ ۱۰۹۰

رویدادها

ویرایش

پادشاهی تمام مدت صفوی

چهره‌های برجسته

ویرایش

شاه عباس صفوی . پادشاه ایران

یافته‌ها و نوآوری‌ها

ویرایش

دهه‌ها و سال‌ها

ویرایش