سلسله سوم اور

شخصی به نام اورنمّو سلسله سوم اور را تشکیل داد که با پنج پادشاه، بیش از یکصد سال دوام آورد.

Ur III dynasty
سلسله سوم اور

circa 2112 BC — circa 2004 BCE
نقشه سلسله سوم اور.
پایتخت اور
زبان‌(ها) سومری
دین سومری
دولت پادشاهی
Ensí
 - ca. 2047–2030 BC اورنامو (نخستین)
 - ca. 1963–1940 BC ایبیسین (آخرین)
دوره تاریخی عصر برنز
 - تأسیس circa 2112 BC
 - Lament for Ur circa 2004 BCE
 - فروپاشی circa 2004 BC
پیش از آن
به دنبال آن
Gutian dynasty of Sumer
عیلامیان
First Babylonian Dynasty
Dynasty of Isin
Old Assyrian Empire
هیتی‌ها
پادشاهی میانه مصر
امروزه بخشی از  عراق

 سوریه  لبنان  ایران

در حدود ۲٬۰۹۴ تا ۲٬۰۴۷ پیش از میلاد ایلام توسط شولگی پادشاه دوم سلسله سوم اور تسخیر گردید. همچنین در سال ۲٬۰۰۴ پیش از میلاد سلسله سوم اور توسط ایلام واژگون می‌شود.[۱]

پادشاهان سلسله سومویرایش

اورنمّوویرایش

شولگیویرایش

امرسینویرایش

شوسینویرایش

ایبی‌سینویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

سویشر، کلاریس، خاور نزدیک باستان، ترجمه عسکر بهرامی، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۴