سکانت (به انگلیسی: Secant): سِکانت زاویۀ برابر معکوس کسینوس آن است. سکانت را با نمایش می‌دهیم.

شرط وجود سکانت این است که کسینوس زاویهٔ مخالف صفر باشد؛ چراکه در هر کسر اگر مخرج صفر باشد، کسر تعریف‌نشده خواهد شد؛ بنابراین می‌توان گفت وقتی که فرد است، زاویه نباید برابر باشد.

منابعویرایش

ریاضی