کُسِکانت زاویۀ برابر معکوس سینوس آن است. کسکانت را با نماد نمایش می‌دهیم.

شرایط وجود کسکانتویرایش

کسکانت (به انگلیسی: Cosecant): شرط وجود کسکانت این است که سینوس زاویه مخالف صفر باشد؛ چرا که همواره در هر کسر اگر مخرج صفر باشد، تعریف نشده خواهد شد(چون عدد بر بی‌نهایت صفر می‌شود) بنابراین می‌توان گفت زاویه نباید به صورت   باشد.(k عدد صحیح)

جستارهای وابستهویرایش

.مثلثات

.سینوس

.کسینوس